گروه کوهنوردی و گردشگری هم‌گام
  • درباره گروه

   معرفی گروه

   گروه کوهنوردی هم‌گام فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ آغاز نمود و تا سال ۱۳۹۱ با نام گروه کوهنوردی فرندفید برنامه‌های خود را برگزار نمود. این گروه صعود به قلل دماوند، علم‌کوه، سبلان، اشترانکوه، توچال (از کلیه مسیرها)، کلکچال، کلون بستک، سی چال، آتشکوه،ریزان، پرسون، دارآباد، خرسنگ ، قلعه دختر، دوبرار، گرگ، ساکا و اجرای برنامه‌های فرهنگی را در پرونده خود دارد.
   برنامه‌های گروه در دوره‌های سه تا چهار ماهه تنظیم شده و از طریق سایت http://ham-gam.com  و همچنین سامانه sms به اطلاع علاقه‌مندان می‌رسد.


   شرایط عضویت

   ۱- تکمیل فرم عضویت،مطالعه قوانین و ارائه کپی کارت ملی، کپی شناسنامه و دو قطعه عکس ۴*۳ (دانلود فایل فشرده فرم عضویت)
   ۲- حداقل حضور در سه برنامه همگانی (برنامه‌های سطح سه و چهار)
   ۳- اخذ بیمه کوهنوردی
   ۴- تائید سرپرست گروه


   انواع برنامه‌های گروه

   ۱- برنامه‌های همگانی- سبک (سطح چهار)
   کلیه علاقه‌مندان به کوهنوردی می‌توانند بعد از هماهنگی با سرپرست گروه در این برنامه‌ها شرکت کنند.
   ۲- برنامه‌های همگانی- متوسط (سطح سه)
   کلیه علاقه‌مندان به کوهنوردی که حداقل در یک برنامه سطح یک شرکت کرده باشند، بعد از هماهنگی با سرپرست گروه می‌توانند در این برنامه ها شرکت کنند.
   ۳- برنامه‌های درون گروهی- متوسط (سطح دو)
   این برنامه‌ها با توجه به سختی و شرایط خاص برنامه، تنها برای اعضای گروه تنظیم شده و افراد مهمان بدون مجوز مسئول گروه حق شرکت در این برنامه‌ها را ندارند. کلیه اعضای گروه با هماهنگی مجاز به شرکت در این برنامه‌ها هستند.
   ۴- برنامه‌های درون گروهی-سخت (سطح یک)
   فقط اعضای گروه و بعد از هماهنگی با سرپرست و تائید نهایی به لحاظ توان جسمانی و تجهیزات مورد نیاز مجاز به شرکت در این برنامه‌ها هستند.

   موفق باشید
   گروه کوهنوردی هم‌گام

  • قوانین گروه

   ۱- ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ آن ﻓﺮد از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﺣﻔﻆ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﮔﺮوه از ﺣﻔﻆ اﺷﺨﺎص ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ)
   ۲- اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎﻣﻼ آﻣﺎﺗﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻫﺪف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟﻲ آن در ﻛﻮﻫﻨﻮردی و ﻟﺬت از ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮدش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻛﻮﻫﻨﻮردی هم گام ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
   ۳- ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ روح ورزش و ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺤﺚ‌ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻛﻴﺪاَ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
   ۴- ﻫﺮ ﻓﺮد، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در وﺑﻼگ http://ham-gam.com ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد، ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
   ۵- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، اﻓﺮاد ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
   ۶- ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع و ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺪارﻧﺪ.
   ۷- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻛﻮﻫﻨﻮردی و ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه.
   ۸- ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻔﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻳﻢ، ﻟﺬا اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻲ دوﺳﺘﺎن را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و اﻛﻴﺪا” از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻜﺲ و ﻧﺎم اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه ازآن ﻓﺮد ﺧﺎص.
   ۹- دوﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎَ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮوه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
   ۱۰- ﺟﻬﺖ اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه و ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﮔﺮوه و ﺷﻴﻮهی آن، ﻓﻘﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
   ۱۱- رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮردان ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
   ۱۲- ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ و ﻣﺨﺪرات، ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﻮاد ﻣﺨﺮب و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻛﺎﻣﻼ” ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
   ۱۳- اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ، در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
   ۱۴- ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻏﺬا و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ” ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎَ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و از ﺧﻮردن ﻣﻮاد و ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ.
   ۱۵- ﺑﺮای ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺻﻌﻮد ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺨﺼﻲ را ﺟﻠﻮدار و ﻋﻘﺐ دار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از اﺷﺨﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ.
   ۱۶- از ﺷﻮﺧﻲ ﻫﺎی ﺑﻲ ﻣﻮرد و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﺪا” ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ.
   ۱۷- ﻣﻮﻛﺪاَ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﮔﺮوه، ﻓﻘﻂ وﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
   ۱۸- رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪود و ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺧﻼﻗﻲ و ﻋﺪم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
   ۱۹- ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج ﺧﻮد روز ﻗﺒﻞ از ﺻﻌﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﺑﻄﺮی آب و ﺑﺎدﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
   ۲۰- تهیه و همراه داشتن وسایل ضروری و همچنین وسایل اعلام شده در هر برنامه الزامی است.
   ۲۱- قبل از شروع برنامه حتماً فرد مطمئن و مسولیت پذیری را از ریز اجرای برنامه صعود خود، مطلع سازید.
   ۲۲- با توجه به هماهنگی و محدودیت‌ها حتماً تا قبل از پایان تاریخ اعلام شده نسبت به پرداخت هزینه برنامه اقدام نمایید.
   ۲۳- ﻓﻴﻠﻢﺑﺮداری و ﻋﻜﺲ ﺑﺮداری ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻘﺪور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ، ﻋﻜﺴﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، اﻟﺒﺘﻪ راﺿﻲ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺷﺮط اﺻﻠﻲ آن اﺳﺖ.
   ۲۴- با توجه به برنامه‌ریزی جهت ارتقای سطح کیفی صعودِ افراد گروه، می‌بایست حتی المقدور در کلیه برنامه‌های گروه شرکت کنید.
   ۲۵- چنانچه بیماری یا مشکل خاصی پیدا کردید که لازم است مدت زیادی از گروه جدا شوید حتماً به مسول گروه در سریعترین زمان ممکن اطلاع دهید.غیبت طولانی بدون اطلاع منجر به حذف از گروه خواهد شد.
   ۲۶- ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻮﻫﻨﻮردی هم‌گام ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻛﻢ و ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

  • تماس با ما

   برای تماس با ما می‌توانید با پست الکترونیک گروه به آدرس info@ham-gam.com

   یا با شماره تلفن ۰۹۳۵۷۰۸۰۰۲۹

   تماس بر قرار نمایید.

  تمام حقوق این وب سایت متعلق به گروه کوهنودی و گردشگری هم‌گام می‌باشد.